Przejdź do treści

Polityka prywatności

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, które są instalowane na Twoim
urządzeniu końcowym. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane
osobowe, przetwarzamy je w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Więcej o
celu ich używania i możliwości zmiany ustawień plików cookie znajdziesz w naszej Polityce
Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – CP Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Modlina 16, w Krakowie (kod
pocztowy: 30-733), tel.:+48 12 25 58 501, adres e-mail: trade@cptrade.pl
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.gefran.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis www.gefran.pl lub korzystająca z
jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu (wysłaniem zapytania ofertowego)
Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do realizacji procesu ofertowania. Poniżej zostały
opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas
korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU www.gefran.pl

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii)
przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
3.1.2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f
RODO) polegający na ochronie jego praw;
FORMULARZE KONTAKTOWE
3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych
formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych
niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.2. Dane osobowe są przetwarzane:
3.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez
udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu
statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu
doskonalenia jego funkcjonalności.

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez
zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
4.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z
tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne
korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon,
tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
4.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na
czas trwania sesji (ang. user input cookies);
4.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
4.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
4.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza
flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
4.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas
trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
4.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji
(ang. shopping cart cookies);
4.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki
danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę
Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia
statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje
zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu
umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania
danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i
celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
6.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie
osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu
danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych
przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są
ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
6.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje
kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
6.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne
niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je
lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
6.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla
których zostały zebrane;
6.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator
zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które
wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z
przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia
przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca
na dalsze przetwarzanie danych);
6.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje
dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich
odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu
podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości
zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
6.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –
osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;
6.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której
dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub
statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie
powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
6.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody
osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
6.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
6.2.1. w formie pisemnej na adres: CP Trade Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 16, (kod
pocztowy: 30-733 Kraków),
6.2.2. drogą e-mailową na adres: trade@cptrade.pl
6.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj.
w szczególności:
6.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
6.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej
usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera
zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
6.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele
analityczne, itp.).
6.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o
dodatkowe informacje.
6.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W
razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
przyczynach takiego przedłużenia.
6.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o
ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w
takim przypadku należy podać adres e-mail).

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,
takim jak dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, kurierzy (w związku
z realizacją zamówienia oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego
grupy kapitałowej.
7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że
dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie
operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych
pracowników i współpracowników.
8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

9. DANE KONTAKTOWE

9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: trade@cptrade.pl lub adres
korespondencyjny CP Trade Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 16, (kod pocztowy: 30-733
Kraków)

10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.